Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

Toroshopping, S.L., kierując się obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, informuje, że dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularzy znajdujących się w Serwisie: https://plazatorosalicante.com/, zawarte są w określonych zautomatyzowanych plikach dla użytkowników usług firmy Toroshopping, S.L.

Celem gromadzenia i zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych jest utrzymywanie relacji handlowych oraz prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej i innej firmy Toroshopping, S.L.

Dane te będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom, które są niezbędne wyłącznie dla realizacji wcześniej wskazanego celu.

Toroshopping, S.L. przyjmuje niezbędne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i poufności danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w sprawie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego obrotu.

Użytkownik może w każdej chwili skorzystać z praw dostępu, sprzeciwu, sprostowania, anulowania, ograniczenia i przenoszenia uznanych w wyżej wymienionym rozporządzeniu (UE). Użytkownik może skorzystać z tych praw pisząc na adres e-mail: info@plazatorosalicante.com/ lub pod adresem: Centro Melior Vasari. Urbanizacja La Alzambra, 3, lokal 1, C.P. 29660 – Marbella (Malaga).

Użytkownik oświadcza, że ​​wszystkie podane przez niego dane są prawdziwe i prawidłowe oraz zobowiązuje się do ich aktualizowania, informując o zmianach Toroshopping, S.L.

Cel przetwarzania danych osobowych:

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W Toroshopping, S.L. będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Serwisu: https://plazatorosalicante.com/, w następujących celach:

  1. W przypadku kontraktowania towarów i usług oferowanych za pośrednictwem https://plazatorosalicante.com/, w celu utrzymania stosunku umownego, a także zarządzania, administrowania, informowania, świadczenia i ulepszania usług.
  2. Wysłanie żądanych informacji za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie https://plazatorosalicante.com/.
  3. Wysyłaj biuletyny, a także komunikaty handlowe dotyczące promocji i/lub reklam https://plazatorosalicante.com/ i branży.
    Przypominamy, że możesz w każdej chwili i w każdej chwili sprzeciwić się przesyłaniu informacji handlowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres wskazany powyżej.

Pola tych zapisów muszą zostać wypełnione, a bez podania tych danych osiągnięcie określonych celów nie będzie możliwe.

Jak długo przechowywane są zebrane dane osobowe?

Podane dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo będzie trwała relacja handlowa lub nie zgłoszą Państwo żądania ich usunięcia oraz przez okres, za jaki mogą powstawać obowiązki prawne z tytułu świadczonych usług.

Legitymacja:

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne, które je legitymizują:

  1. Prośba o informacje i/lub zawarcie umowy na usługi Toroshopping, S.L., której warunki zostaną Państwu udostępnione w każdym przypadku przed ewentualnym zawarciem umowy.
  2. Dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda, o czym informujemy udostępniając Ci niniejszą politykę prywatności, którą po zapoznaniu się z nią, jeśli wyrażasz zgodę, możesz zaakceptować poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, np. zaznaczenie odpowiedniego pola w tym celu.

Jeżeli nie przekażesz nam swoich danych lub zrobisz to błędnie lub niekompletnie, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje żądanie, co całkowicie uniemożliwia udzielenie Ci żądanych informacji lub realizację zamówienia usług.

Odbiorcy:

Dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim innym niż Toroshopping, S.L., chyba że będzie to wymagane prawnie.

Dane zbierane przez użytkowników usług

W przypadku umieszczenia przez użytkownika plików z danymi osobowymi na współdzielonych serwerach hostingowych, Toroshopping, S.L. nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez użytkownika RGPD.

Przechowywanie danych zgodnie z LSSI

Toroshopping, S.L. informuje, że jako dostawca usług hostingu danych i na mocy przepisów ustawy nr 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (LSSI) przechowuje przez okres maksymalnie 12 miesięcy informacje niezbędne do ustalenia pochodzenia hostowanych danych oraz moment rozpoczęcia świadczenia usługi. Zatrzymanie tych danych nie ma wpływu na tajemnicę komunikacji i może być wykorzystywane wyłącznie w ramach dochodzenia karnego lub w celu ochrony bezpieczeństwa publicznego, udostępniając je sędziom i/lub sądom lub ministerstwu, które tego wymaga.

Przekazywanie danych Siłom i Korpusowi Państwa będzie odbywać się zgodnie z przepisami przepisów o ochronie danych osobowych.

Prawa własności intelektualnej https://plazatorosalicante.com/

Toroshopping, S.L. jest właścicielem wszelkich praw autorskich, własności intelektualnej i przemysłowej, „know how” oraz wszelkich innych praw związanych z zawartością serwisu https://plazatorosalicante.com/ i usługami w nim oferowanymi, a także programami niezbędnymi do jego realizacji i powiązane informacje.

Reprodukcja, publikacja i/lub inne niż wyłącznie prywatne wykorzystanie zawartości, w całości lub w części, witryny internetowej https://plazatorosalicante.com/ jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.

Własność intelektualna oprogramowania

Użytkownik ma obowiązek szanować programy stron trzecich udostępnione mu przez Toroshopping, S.L., nawet jeśli są one bezpłatne i/lub publicznie dostępne.

Toroshopping, S.L. posiada niezbędne prawa do eksploatacji i własności intelektualnej do oprogramowania.

Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji do zakontraktowanej usługi, oprogramowania niezbędnego do świadczenia usługi ani informacji technicznych służących do monitorowania usługi, z wyjątkiem praw i licencji niezbędnych do realizacji zakontraktowanych usług i tylko w czasie ich trwania.

Do wszelkich działań wykraczających poza wykonanie umowy użytkownik będzie potrzebował pisemnej zgody Toroshopping, S.L., a użytkownikowi nie wolno uzyskiwać dostępu, modyfikować, przeglądać konfiguracji, struktury i plików serwerów będących własnością Toroshopping, S.L., ponosząc za to odpowiedzialność cywilnych i karnych wynikających z wszelkich incydentów, które mogą wystąpić na serwerach i systemach bezpieczeństwa jako bezpośrednia konsekwencja zaniedbania lub złośliwego działania z Twojej strony.

Własność intelektualna hostowanych treści

Korzystanie z usług świadczonych przez Toroshopping, S.L. w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej jest zabronione. i w szczególności:

Użycie sprzeczne z hiszpańskim prawem lub naruszające prawa osób trzecich.
Publikacja lub przekazywanie jakichkolwiek treści, które zdaniem Toroshopping, S.L. są brutalne, obsceniczne, obelżywe, nielegalne, rasistowskie, ksenofobiczne lub zniesławiające.
Crack, numery seryjne programów lub jakakolwiek inna zawartość naruszająca prawa własności intelektualnej osób trzecich.
Gromadzenie i/lub wykorzystywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody lub z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.
Wykorzystywanie serwera pocztowego i adresów e-mail domeny do wysyłania niechcianej poczty masowej.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojej witryny internetowej, przesyłane i przechowywane informacje, hiperłącza, roszczenia osób trzecich oraz działania prawne w zakresie własności intelektualnej, praw osób trzecich i ochrony nieletnich.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obowiązujące przepisy prawa oraz zasady związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, handlem elektronicznym, prawami autorskimi, utrzymaniem porządku publicznego, a także powszechnymi zasadami korzystania z Internetu.
Użytkownik zrekompensuje Toroshopping, S.L. za wydatki powstałe w wyniku przypisania Toroshopping, S.L. w każdej sprawie, za którą odpowiedzialność ponosi użytkownik, w tym opłaty i wydatki na obronę prawną, nawet w przypadku nieprawomocnego orzeczenia sądowego.

Ochrona przechowywanych informacji

Toroshopping, S.L. tworzy kopie zapasowe treści znajdujących się na swoich serwerach, nie ponosi jednak odpowiedzialności za utratę lub przypadkowe usunięcie danych przez użytkowników. Podobnie nie gwarantuje całkowitego zastąpienia danych usuniętych przez użytkowników, ponieważ wyżej wymienione dane mogły zostać usunięte i/lub zmodyfikowane w czasie, jaki upłynął od ostatniej kopii zapasowej.

Oferowane usługi, za wyjątkiem określonych usług tworzenia kopii zapasowych, nie obejmują wymiany zawartości zawartej w kopiach zapasowych wykonanych przez Toroshopping, S.L., gdy strata ta leży po stronie użytkownika; W takim przypadku stawka zostanie ustalona na podstawie złożoności i wielkości odzysku, zawsze po uprzedniej akceptacji przez użytkownika.

Wymiana usuniętych danych jest wliczona w cenę usługi tylko wtedy, gdy utrata treści nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Toroshopping, S.L.

Komunikaty handlowe

W zastosowaniu LSSI. Toroshopping, S.L. nie będzie wysyłać komunikatów reklamowych lub promocyjnych pocztą elektroniczną lub innymi równoważnymi środkami komunikacji elektronicznej, jeśli nie zostały wcześniej zamówione lub wyraźnie nie autoryzowane przez odbiorców.

W przypadku użytkowników, z którymi istnieje wcześniejszy stosunek umowny, Toroshopping, S.L. Tak, jesteś upoważniony do wysyłania informacji handlowych dotyczących produktów lub usług Toroshopping, S.L. które są podobne do tych, które zostały pierwotnie zakontraktowane z klientem.

W każdym przypadku użytkownik, po potwierdzeniu swojej tożsamości, może zażądać, aby za pośrednictwem kanałów Obsługi Klienta nie były mu już przesyłane żadne informacje handlowe.