Ogólne warunki umowy

https://plazatorosalicante.com/ (zwany dalej Serwisem) to serwis internetowy, którego właścicielem jest Toroshopping, S.L., zwana dalej WŁAŚCICIELEM, posiadający numer CIF/NIF: B92950146 i siedzibę pod adresem: Centro Melior Vasari. Urbanizacja La Alzambra, 3, lokal 1, C.P. 29660 – Marbella (Malaga).

 

Dostęp, reprodukcja i korzystanie z usług Serwisu wymaga uprzedniej akceptacji obowiązujących każdorazowo Warunków Korzystania; WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu, gdy uzna to za stosowne, poprzez publikację nowego tekstu w Serwisie. Obowiązkiem użytkownika jest zapoznanie się z Regulaminem przed uzyskaniem dostępu do produktów i usług w Serwisie; Jeśli nie jesteś zadowolony
Prosimy o powstrzymanie się od ich używania.

 

NIERUCHOMOŚĆ

Serwis jest dziełem złożonym z różnych zintegrowanych i nierozłącznych elementów (tekstów, ilustracji, fotografii, obrazów animowanych, filmów, programów komputerowych, w tym kodów HTML serwisu itp.), którego Własność Intelektualna przysługuje WŁAŚCICIELOWI, za wyjątkiem tych materiały uzyskane na podstawie licencji od osób trzecich.
WŁAŚCICIEL i jego licencjodawcy zachowują przez cały czas Własność intelektualną dotyczącą Strony internetowej i poszczególnych elementów ją tworzących, rozpatrywaną indywidualnie, we wszystkich wykonanych kopiach (niezależnie od nośnika, do którego są włączone), przyznając na nich jedynie prawo użytkowania Opisane poniżej. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przypisane, uważa się za zastrzeżone.
Oprócz powyższego WŁAŚCICIEL jest odpowiedzialny za wybór, zaprojektowanie struktury i układu zawartości Serwisu, a także za to, kto podjął inicjatywę i podjął ryzyko dokonania znacznych inwestycji mających na celu pozyskanie, digitalizację i prezentację tego samego, odpowiadającego zatem ochronie, jaką art. 12 i tytuł VIII księgi II Prawa własności intelektualnej mogą zapewnić stronie internetowej, uważanej za bazę danych.
WŁAŚCICIEL jest także wyłącznym właścicielem projektu i obrazu graficznego Serwisu, zastrzegając sobie odpowiednie działania prawne, jakie mogą zostać wyciągnięte wobec osób dokonujących jego imitacji lub nieuczciwego wykorzystania.

ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ I DO POBRANIA. DOZWOLONE I ZABRONIONE UŻYTKOWANIE.

To jest dozwolone:
• Przeglądanie Sieci, czyli dostęp do niej i przeglądanie jej na urządzeniu, dozwolone jest wszelkie tymczasowe lub dodatkowe powielanie, pod warunkiem, że nie jest ono dobrowolne i stanowi integralną i istotną część procesu transmisji technologicznej. Przeglądanie niektórych sekcji Serwisu wymaga wcześniejszej rejestracji.
• Korzystaj (po rejestracji) z usług i korzyści zapewnianych przez WŁAŚCICIELA za pośrednictwem Strony internetowej jej użytkownikom, na warunkach wyraźnie wskazanych w różnych sekcjach.
Surowo zabrania się:
• Wszelkie działania dotyczące Serwisu, jego zawartości, pobranych produktów i ich kopii, sprzeczne z Prawem, dobrymi obyczajami i dobrą wiarą.
• Jakiekolwiek wykorzystanie poza sferą osobistą i prywatną, w szczególności takie, które ma cele komercyjne lub zawodowe, w tym wysyłanie reklam lub wiadomości oraz zbieranie i przetwarzanie danych od osób trzecich.
• Wszelkiego rodzaju pobieranie, publiczne udostępnianie i/lub przesyłanie, całkowite lub częściowe, w jakikolwiek sposób poza prywatnym zakresem dozwolonego użytku, a zwłaszcza włączanie ich do jakichkolwiek innych dzieł, w tym stron internetowych, zbiorów lub baz danych. Z zakazu wyłączone jest publikowanie w mediach materiałów, które można pobrać z działu Press Room.
• Usuwanie, ukrywanie lub fałszowanie powiadomień i ostrzeżeń dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej Witryny lub jakichkolwiek produktów udostępnianych za jej pośrednictwem.
• Operacje i działania wyraźnie zabronione w innych sekcjach niniejszych Warunków Ogólnych oraz, ogólnie, takie, które mogą zaszkodzić normalnemu funkcjonowaniu Strony internetowej, innym użytkownikom lub osobom trzecim.

LINKI DO SIECI

• Dozwolone jest tworzenie linków i hiperłączy do Sieci z innych stron lub serwisów internetowych, pod warunkiem, że nie będzie to dokonywane w sposób szkodzący publicznemu i markowemu wizerunkowi WŁAŚCICIELA, Sieci lub jakichkolwiek osób i produktów, o których mowa do tego. W
Przy ustanawianiu linków do Serwisu wyraźnie zabronione jest stosowanie technik sugerujących wprowadzenie w błąd co do tożsamości i własności treści, takich jak kadrowanie lub inne.
• Zabrania się umieszczania linków do stron lub witryn, których treść bezpośrednio lub pośrednio promuje lub usprawiedliwia wszelkiego rodzaju przemoc, dyskryminację, pornografię lub działalność nielegalną. Podobnie zabronione jest tworzenie linków w celach komercyjnych.

Podczas tworzenia linków wykorzystanie elementów pochodzących z Internetu jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej i wyraźnej zgody WŁAŚCICIELA.
W żadnym wypadku nie należy rozumieć, że linki do sieci znajdujące się na stronach lub stronach internetowych osób trzecich oznaczają relacje pomiędzy WŁAŚCICIELEM a ich właścicielami, ani też nie oznaczają poparcia, sponsorowania lub jakiegokolwiek rodzaju rekomendacji ze strony WŁAŚCICIELA na ich temat, zatem WŁAŚCICIEL nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jej treść i zgodność z prawem.

TREŚĆ I ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

Jako klient lub użytkownik Serwisu zgadzasz się na odpowiednie korzystanie z treści i usług oferowanych za jego pośrednictwem oraz nie wykorzystywanie ich do:
• Angażować się w nielegalne, nielegalne działania lub działania sprzeczne z dobrą wiarą i porządkiem publicznym.
• Rozpowszechniaj treści lub propagandę o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, pornograficznym, które propagują terroryzm lub naruszają prawa człowieka.
• Nie powodować uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych WŁAŚCICIELA, jego dostawców lub osób trzecich, wprowadzać lub rozprzestrzeniać wirusy komputerowe lub inne systemy fizyczne lub logiczne w sieci, które mogą spowodować wyżej wymienione szkody.
• Rozpowszechniaj treści zagrażające wizerunkowi i reputacji WŁAŚCICIELA lub osób trzecich.
• Atakuj prawa intelektualne, przemysłowe, wizerunkowe, honorowe lub inne prawa własności przysługujące WŁAŚCICIELOWI lub osobom trzecim.
WŁAŚCICIEL będzie miał pełną swobodę decydowania o tym, czy współpraca i wiadomości zostaną ostatecznie opublikowane w Internecie, czy nie, i będzie uprawniony do ich usunięcia, kiedy uzna to za stosowne.
Naruszenie którejkolwiek z zasad zawartych w niniejszych Warunkach korzystania, a w szczególności postanowień niniejszego punktu, uprawnia WŁAŚCICIELA do natychmiastowego usunięcia Cię jako użytkownika lub abonenta Serwisu.

 

OBSŁUGA KLIENTA

Klient może zrezygnować z zamówienia bez żadnych opłat i podania przyczyny, a także powinien jak najszybciej skontaktować się z obsługą klienta pod numerem telefonu: 679583536 lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@plazatorosalicante.com/.
Jeśli zamówienie nie opuściło naszych magazynów, anulujemy je bez problemu, natomiast jeśli zamówienie jest już w drodze, będziemy musieli poczekać na jego zwrot i po potwierdzeniu jego otrzymania ilość produktu zostanie Zwrot pieniędzy pomniejszony o koszty wysyłki.Wysyłka i zwrot zostaną zrealizowane tą samą metodą płatności, która została użyta przy zakupie.

OCHRONA DANYCH

Informacje lub dane osobowe, które nam przekazujesz, będą traktowane zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie powyższych informacji i danych oraz oświadczasz, że wszystkie informacje lub dane, które nam przekazujesz, są prawdziwe i odpowiadają rzeczywistości.

 

MODYFIKACJE

WŁAŚCICIEL zastrzega sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia wszelkich modyfikacji, jakie uzna za stosowne w Serwisie oraz może zmieniać, usuwać lub dodawać zarówno treści i usługi świadczone za jego pośrednictwem, jak i sposób ich wyświetlania, prezentacji lub lokalizacji .
Choć WŁAŚCICIEL dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w Serwisie były aktualne i wolne od błędów, nie daje on żadnej gwarancji co do ich prawidłowości i aktualności. Nie gwarantuje się również uzyskania żadnego konkretnego rezultatu ani celu, zatem dostęp i korzystanie z Witryny leży w wyłącznej gestii użytkowników i klientów.

 

LEGALNE AKCJE

WŁAŚCICIEL będzie dochodził niestosowania się do niniejszego Regulaminu, a także niewłaściwego korzystania z Serwisu lub jego zawartości, naruszania praw przysługujących jemu lub jego licencjodawcom, w szczególności praw własności intelektualnej i przemysłowej, dokonując wszelkich czynności, cywilnych i karnych, które mogą im odpowiadać w prawie.

POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Podobnie, na zasadach określonych w art. 14 Rozporządzenia UE 524/2013 w sprawie rozstrzygania sporów konsumenckich, udostępniany jest bezpośredni link do platformy internetowego rozstrzygania sporów:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

W przypadku wszelkich kontrowersji lub konfliktów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi warunkami, zastosowanie będzie miało prawo hiszpańskie. Rozwiązywanie konfliktów sądowych będzie podlegać jurysdykcji sądów i trybunałów właściwych dla miejsca zamieszkania użytkownika lub klienta.